Registration Number: 98/2010
Trusties

izkFkfed vkthou lnL;

Jh y[ksjk lekt /keZ’kkyk ,oa iq.;kFkZ fodkl izU;kl t;iqj ds vkthou lnL; ¼VªLVh½ cuus ds fy, QkeZ MkmuyksM djsa ,oa Hkjdj dk;Zdkfj.kh dks tek djokdj lekt ds mRFkku esa Hkkx ysosaA

izkFkfed vkthou lnL;
Ø-la-   VªLVh&lnL; dk uke loZ Jh fuokl LFkku ¼iw.kZ irk½ eksckbZy uEcj
1-
HkS: yky y[ksjk iq= Jh xqykc pUn 1&Mh&5] fo’odekZ dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj  
2-
eaxy pUn y[ksjk iq= Jh HkS: yky 2&,&174 f’ko’kfDr dkyksuh] ’kkL=huxj]t;iqj  
3-
jkeukjk;.k y[ksjk iq= Jh xaxk lgk; th eq-iks0&fljlh] ftyk&t;iqj jktLFkku  
4-
dSyk’k pUnz y[ksjk iq= Jh gfjukjk;.k] fuesMk 41&,] Jhjkeuxj&lh]>ksVokMk]t;iqj  
5-
jkeukjk;.k]ipsoj iq= Jh ukFkw yky th ih ,.M Vh dkyksuh ds ihNs] ’kkL=huxj]t;iqj IykV ua- 26 fo’odekZ dkyksuh]  
6-
enu yky iq= Jh jkes’oj izlkn eq- iks- eq.Mksrk] t;iqj  
7-
dSyk’k pUn iq= Jh dUgS;k yky th IykV ua- 12] HkkSfe;k uxj]dkyokM jksM] >ksVokMk] t;iqj  
8-
eksgu yky iq= Jh lqok yky th IykV ua- 100]txUukFkiqjh]dkyokM jksM] >ksVokMk] t;iqj  
9-
dUgS;k yky iq= Jh yYyw yky th 17&’;keuxj Ldhe ua- 2] [kkrhiqjk jksM] >ksVokMk] t;iqj  
10-
?kklh yky iq= Jh xqydUn yky th 3&f’ko dWkyksuh] [kkrhiqjk jksM] >ksVokMk] t;iqj  
11-
lwjt ey iq= Jh txnh’k izlkn eq iks- dkyokM] ftyk& t;iqj  
12-
jkefd’ku iq= Jh dUgS;k yky 2]fo’odekZ uxj f}rh;] egkjkuh QkeZ] nqxkZiqjk] t;iqj  
13-
y{e.k izlkn iq= Jh lqUnj yky 9&fudV n’kgjk dksBh] xksfoUnuxj iwoZ] vkesj jksM] t;iqj  
14-
Ckkcw yky iq= Jh lqok yky f’ko LVksj]j?kqukFk cktkj]cx:]t;iqj  
15-
fxjkZt izlkn ihiykbZ iq= Jh jketh yky cx: fyad jksM] cx:] ftyk&t;iqj  
16-
c``teksgu iq= Jh pkSFk ey eq0 iks0 eqgkuk] ftyk] t;iqj  
17-
jkelgk; iq= Jh txUukFk th 17&,] U;w dkyksuh] paknuh pkSd ds ikl]dkyokM jksM]>ksVokMk]t;iqj  
18-
18- guqeku izlkn iq= Jh ckNw yky lh&208] euq ekxZ] fryd uxj]t;iqj  
19-
Jherh deyk nsoh iRuh Jh guqeku izlkn lh&208] euq ekxZ] fryd uxj]t;iqj  
20-
dY;k.k lgk; iq= Jh txnh’k ukjk;.k ch&464]midkj’kksfiax lsUVj ds ikl] ekyoh; uxj] t;iqj  
21-
ijl jke iq= Jh cnzhukjk;.k eqxhZ QkeZ] vkxjk jksM] t;iqj  
22-
vkseizdk’k iq= Jh gfjukjk;.k eq 0 iks0 vpjksy ftyk& t;iqj  
23-
nqxkZ yky iq= Jh dkyw jke eq iks fljlh] ftyk t;iqj  
24-
’kadj yky iq= Jh xksiky yky eq iks fljlh] ftyk t;iqj  
25-
ukFkw yky iq= Jh pkSFk ey 43&;equk iFk ’;ke uxj]U;w lakxkusj jksM] lksMkyk] t;iqj  
26-
fpjath yky iq= Jh ?kklh yky ,Q&1]lqHkk"k dkyksuh]iwue Vkdht ds ihNs] nkSlk  
27-
izgykn ukjk;.k iq= Jh txnh’k ukjk;.k ykylksV jksM] cl LVs.M ds lkeus] nkSlk  
28-
Ekkyhjke iq= Jh jkeukFk eq iks uhanM] ftyk & t;iqj  
29-
f’kolgk; iq= Jh jkedY;k.k eq- iks- cMksfn;k] ckjg ckykth dk ok;k pkdlw] ftyk t;iqj  
30-
Jherh pkSFkh nsoh iRuh Jh jkew yky eq- iks- dksV[kkonk] ftyk&t;iqj  
31-
lhrkjke iq= Jh yknw yky eq- iks- djsMk cqtxZ]rglhy fuokbZ] ftyk Vksad  
32-
uoyfd’kksj iq= Jh jke/ku ch&46]vk;Zuxj foLrkj]nknh ds QkVd ds ikl] eqjyhiqjk] t;iqj  
33-
y{ehukjk;.k iq= Jh gfjukjk;.k bZ&761] xqIrk LVksj ds ihNs] oS’kkyh uxj] t;iqj  
34-
vk’kh"k dqekj iq= Jh jkeukjk; eq iks- fljlh] ftyk t;iqj  
35-
txnh’k izlkn iq= Jh ukjk;.k yky eq- iks- egyk]ok;k cx:] ftyk t;iqj  
36-
dY;k.k lgk; iq= Jh gtkjh yky eq- iks- paknlsu] ok;k ekyiqjk]ftyk Vksad  
37-
Ekkyh jke iq= Jh yknw jke [koklth ds dVys ds ikl] ekyiqjk ftyk Vksad  
38-
fxjkZt izlkn iq= Jh y{ehukjk;.k Vh-oh-Vkoj] Ldhe ua- 3 Qsfeyh ykbZu] vyoj  
39-
HkhelSu iq= Jh txnh’k izlkn Ldhe ua- 4] 143 ikuh dh Vadh ds ikl] vyoj  
40-
enu yky iq= Jh HkS:yky eq- iks- clok] ftyk nkSlk  
41-
’kadj yky iq= Jh rqylhjke 11] flfoy ykbZu] f’ko ekxZ] t;iqj  
42-
Jherh lksuh nsoh iRuh Jh ’kadj yky 11] flfoy ykbZu] f’ko ekxZ] t;iqj  
43-
uojRu yky iq= Jh eaxy pUn 2&,&174]f’ko’fDr dkyksuh]ih ,.M Vh dkyksuh ds ihNs ’kkL=huxj]t;iqj  
44-
dUgS;kyky iq= Jh n;k yky lywEcj] mn;iqj  
45-
izdk’k pUn iq= Jh pkSFkey eq iks- fuesMk]ok;k >ksVokMk] t;iqj  
46-
jkts’k dqekj iq= Jh y{e.k izlkn 9&fudV n’kgjk dksBh] xksfoUnuxj iwoZ] vkesj jksM] t;iqj  
47-
f’kojkt iq= Jh jru yky eq iks uxj]ok;k&ekyiqjk]ftyk&Vksad  
48-
lqjs’k pUn iq= Jh jkepj.k eq iks dkyk[kks] ftyk nkSlk  
49-
?ku’;ke iq= Jh jkes’oj izlkn eq iks pkaofM;k] ftyk Vksad  
50-
Nhrj ey]Qkxh iq= Jh /kqyh yky 866&jkeuxj dWkyksuh]’kkL=huxj]t;iqj  
51-
n’kjFk dqekj iq= Jh guqeku lgk; eq iks >kx ok;k ekStekckn] ftyk t;iqj  
52-
jkeizrki iq= Jh ckyklgk; 166 & ’kadj dkyksuh] u;k[ksMk] vEckckMh] t;iqj  
53-
Nhrj ey iq= Jh eakxh yky ,l-ch- 3 o 4 bafnjk oekZ dkyksuh]ukgjh dk ukdk] t;iqj  
54-
jk/ks’;ke iq= Jh guqeku lgk; eq iks [kksjk ckoMh] ftyk t;iqj  
55-
ewypUn iq= Jh yknw jke 153] iVsy uxj] >ksVokMk] t;iqj  
56-
gqde pUn iq= Jh tkudh yky lh&442] eqjyhiqjk Ldhe] t;iqj  
57-
jkes’oj izlkn iq= Jh ewypUn eq- iks- uakxy tSlk cksgjk] >ksVokMk] t;iqj  
58-
’;ke lqUnj iq= Jh izHkkrh yky eq iks- fuesMk]ok;k >ksVokMk] t;iqj  
59-
Xkksiky yky iq= Jh cnzh yky eq- iks- egyk]ok;k cx:]ftyk t;iqj  
60-
eksgu yky iq= Jh ewypUn eq- iks- xqMkdVyk] ok;k caknhdqbZ] ftyk nkSlk  
61-
nkeksnj iq= Jh lqok yky bZ&9]ou fogkj foLrkj]HkkSfe;kth ds eafnj ds ikl]>ksVokMk] t;iqj  
62-
Lkksgu yky iq= Jh lqok yky xksfoUniqjk] t;iqj  
63-
dkywjke iq= Jh jkes’oj izlkn 264] bathfu;lZ dkyksuh] fljlh jksM] t;iqj  
64-
vkseizdk’k iq= Jh dUgS;k yky ch&205] fo|k/kj uxj] t;iqj  
65-
enu yky iq= Jh dTkksM ey eq- iks- HkSalkok] ftyk t;iqj  
66-
Ckkcw yky iq= Jh jkenso eq iks dkyokM] ftyk t;iqj  
67-
Ekke pUn iq= Jh yky pUn lh&57]ts-ih-dWkyksuh]VksadQkVd]t;iqj  
68-
teuk yky iq= Jh txUukFk Mh&402@403]eqjyhiqjk Ldhe]t;iqj  
69-
txUukFk iq= Jh x.kir eq- iks- uhanM] ftyk t;iqj  
70-
xksiky yky iq= Jh ekyhjke eq- iks- uhanM] ftyk t;iqj  
71-
ca’khyky iq= Jh guqeku lgk; eq- iks- uhanM] ftyk t;iqj  
72-
lqjs’k pUn iq= Jh jk/ks’;ke U;w vkn’kZ dkyksuh] eku Dyc ds ikl nkSlk  
73-
ekssgu yky iq= Jh jkes’oj izlkn eq iks pWakofM;k]ok;k ekyiwjk]ftyk Vksad  
74-
jk/ks’;ke iq= Jh eksguyky eq iks Fkyh] ok;k pkdlw]ftyk t;iqj  
75-
lqjsUnz dqekj iq= Jh egknso izlkn bZ&129] bafnjk oekZ dkyksuh] ukgjh dk ukek]’kkL=huxj]t;iqj  
76-
jru yky iq= Jh ukFkw yky ipsoj okys >ksVokMk] t;iqj  
77-
I;kjs yky iq= Jh jkefuokl eq- iks- vpjksy] ftyk t;iqj  
78-
xksfoUn ukjk;.k mQZ iwj.k ey iq= Jh txnh’kukjk;.k eq- iks- cLlh] ftyk t;iqj  
79-
fot; dqekj iq= Jh y{ehukjk;.k Vh-oh-Vkoj] Ldhe ua- 3 Qsfeyh ykbZu] vyoj  
vkthou lnL;
Ø-la-   VªLVh&lnL; dk uke loZ Jh fuokl LFkku ¼iw.kZ irk½ eksckbZy uEcj
1-
Hkaoj yky iq= Jh feJh yky 28 xzhu ikdZ] ikyh 158 eksnh uxj iqjkuh pqaxh ds ikl]t;iqj  
2-
fnus’k dqekj iq= Jh ukFkw yky 43 ;equk iFk] ’;ke uxj]U;w lakxkusj jksM] lksMkyk] t;iqj  
3-
lR;ukjk;.k iq= Jh nqxkZ yky eq- iks- fljlh] ftyk t;iqj  
4-
vkseizdk’k iq= Jh txUukFk izlkn eq- iks- eksjhtk]rg0 pkSew]ftyk t;iqj  
5-
ukFkw yky iq= Jh txnh’k izlkn 71]uhydaB fogkj]nokbZ QSDV~zh ds ikl csukM] t;iqj  
6-
fnus’k dqekj iq= Jh txnh’k izlkn 127] uflZax dkyksuh];K’kkyk ckoMh ds ikl]iqjkuh cLrh] t;iqj  
7-
fo".kq dqekj iq= Jh uanfd’kksj Mh&6] egs’kuxj] 80 QhV jksM]t;iqj  
8-
jes’k pUn iq= Jh Nhrj ey 120@188 dLrwjck ekxZ vxzoky QkeZ] ekuljksoj] t;iqj  
9-
f’kon;ky iq= Jh jketl yky 18 ch lhrkckMh]Vksad jksM]t;iqj  
10-
egkohj izlkn iq= Jh jk/ks’;ke 59]fodkl uxj&Mh ghjkiqjk ikoj gkml ds ihNs]/kkckl jksM]t;iqj  
11-
jkefd’kksj iq= Jh jketh yky ,&70 lgdkj uxj][kkrhiqjk jksM]>ksVokMk]t;iqj  
12-
dSyk’k pUnz iq= Jh jkenso 21]nsohuxj foLrkj]gjukFkiqjk]jko.k xsV] >ksVokMk] t;iqj  
13-
lR;ukjk;.k iq= Jh nqxkZ yky 36]dY;k.kiqjh]xksfoUniqjk]>ksVokMk] t;iqj  
14-
jkeckcw iq= Jh ds’kj yky 3] lakbZ ckck uxj] izseuxj] ekyoh;uxj] t;iqj  
15-
xkkso/kZu y{kdkj iq= Jh jkeukjk;.k ipsoj okys 1&lh&15 f’ko ’kDrh dWkyksuh]’kkL=huxj]t;iqj  
16-
nkeksnj izlkn iq= Jh HkS: yky] cx: okys 1&Mh&6 yfyrk ’kkL=h dWkyksuh]’kkL=huxj]t;iqj  
17-
x.ks’k ukjk;.k iq= Lo- Jh jkeukujk;.k ipsoj okys 2&ch&14]fo’odekZ dkyksuh]’kkL=huxj]t;iqj  
18-
mes’k pUn lksyadh iq= Jh ijHkkrh yky lksyadh 29]v’kksd okfVdk]iWkoj gkml ds ihNs]txriqjk]t;iqj&302017  
19-
Mk0 nqosZ’k dqekj iq= Jh Lo-Jh tkudh yky]Qkxh 2]ctjax okfVdk]x.ks’kokfVdk ikuh dh Vadh ds ikl]fuok:jksM]>ksVokMk]t;iqj  
20-
jkevorkj y{kdkj iq= Lo- Jh X;kjlh yky ipsoj 76]xzhu Vwkmu nknh dk QkVd]cSukM jksM]>ksVokMk] t;iqj  
21-
lR;ukjk;.k xgyksr iq= Jh Nhrj ey ,l-oh- 3 o 4 bfUnjk oekZ dkyksuh ’kkL=huxj] t;iqj  
22-
Ckkcw yky y[ksjk iq= aJh txnh’k ukjk;.k Xkako&rwaxk] rg0 cLlh] ftyk&t;iqj  
23-
izdk’k pUn lksyadh]osj okys iq= Jh ghjk yky Mh&72] bfUnjk dkyksuh] vfXu’keu ds ihNs] nkSlk  
24-
eqjyh/kj y[ksjk]cwVsjh okys]iq= Jh fd’kksjh yky eksgYyk cMkckl]okMZ&26]ckulwj jksM]dksViwryh] ftyk&t;iqj  
25-
lqjsUnz dqekj]Hkjriqj iq= Jh cnzh izlkn 258]ghjkuxj&,] 200 QhV ckbZikl] ghjkiqjk] t;iqj  
26-
ohjsUnz dqekj]osj okys iq= Jh ghjk yky ch&50]JhukFk fogkj] iksYVz~h QkeZ] vkxjk jksM] t;iqj  
27-
txnh’k izlkn]lyseiqj iq= Jh pksFk ey lSDVj&7] 75@288]izrkiuxj]t;iqj  
28-
iou dqekj] ihg iq= Jh rkjk pUn ,&22]Q~ysV ua0 2]izd`fr jsthMsUl]x.ks’k uxj]fuok: jksM]>ksVokMk]t;iqj  
29-
Jherh dykorhnsoh iRuh Jh eksguyky]jk/kkfd’kuiqjk 100] txUukFkiqjh]>ksVokMk] t;iqj  
30-
jktho]dBwej iq= Jh ckcw yky 265@409]izrkiuxj]26lSDVj]lakxkusj] t;iqj  
31-
v’kksd dqekj]>kx iq= Jh x.ks’kukjk;.k eq- iks- vUuriqjk] rg0 pkSew] ftyk&t;iqj  
32-
fgrs’k dqekj iq= Jh eksgu yky eq- iks- xqMkdVyk] ok;k&caknhdqbZ]ftyk&nkSlk  
33-
vaafdr dqekj iq= Jh izgyknukjk;.k lqHkk"k dkyksuh] iwue Vkdht ds ihNs] nkSlk  
34-
vfiZr dqekj iq= Jh izgyknukjk;.k lqHkk"k dkyksuh] iwue Vkdht ds ihNs] nkSlk  
35-
fo".kqLo:i iq= Jh c`teksgu u`flag efUnj ds lkeus] eqgkuk] rg- lakxkusj] ftyk &t;iqj  
36-
jkts’k dqekj iq+= Jh vkse izdk’k y[kkjk pakn Hkou] peu pkSjkgk ds ikl] ljokM ftyk vtesj  
37-
Yk{ehdakr iq= Jh jkeorkj jaxHkfj;kaaas dh xyh]ljkZQk cktkj] vyoj  
38-
’kadj yky iq= Jh dUgS;k yky eq - iks0 pkS:]rg0 Qkxh]ftyk t;iqj  
39-
vaatuh dqekj iq= Jh jkeukj;.k eq iks0 fljlh ftyk t;iqj  
40-
fnus’k dqekj iq= Jh y{e.k izlkn 9] xksfoUnuxj iwoZ]n’kgjk dksBh ds ikl] vkesj jksM] t;iqj  
41-
jkds’k dqekj iq= Jh nkeksnj izlkn 1 Mh 6]yfyrk ’kkL=huxj]ih ,.M Vh DokVlZ ds ikl] ’kkL=huxj]t;iqj  
42-
jktsUnz izlkn iq= Jh ukFkw yky xksfB;kuk 71] fuyd.B fogkj] csSukM] t;iqj  
43-
eqds’k dqekj iq= Jh ukFkw yky xksfB;kuk 71] fuyd.B fogkj] csSukM] t;iqj  
44-
Jherh izseyrk iRuh Jh lqjs’k pUn dky[kks okys ch&292]fo|k/kj uxj]efUnj eksM]t;iqj  
45-
t;lw;kZ iq= Jh lqjs’k pUn dky[kks okys ch&292]fo|k/kj uxj]efUnj eksM]t;iqj  
46-
vk’kh"k dqekj iq= Jh lqjs’k pUn dky[kks okys ch&292]fo|k/kj uxj]efUnj eksM]t;iqj  
47-
johUnz dqekj iq= Jh dSyk’k pUnz fuesMk okys 41&,] Jhjkeuxj&lh]>ksVokMk] t;iqj  
48-
gseUr dqekj iq= Jh dSyk’k pUnz fuesMk okys 41&,] Jhjkeuxj&lh]>ksVokMk] t;iqj  
49-
Jherh lkfo=h nsoh iRuh Lo-Jh jkeukjk;.k y[ksjk eq iks0 fljlh ftyk t;iqj  
50-
Jherh lfjrk nsoh iRuh Jh vk’kkh"k dqekj y[ksjk eq iks0 fljlh ftyk t;iqj  
51-
euh"k dqekj iq= Jh vk’kkh"k dqekj y[ksjk eq iks0 fljlh ftyk t;iqj  
52-
enu yky iq= Jh jke xksiky eq- iks- fMXxh] ftyk Vksad  
53-
Jherh jru nsoh iRuh Jh gqde pUn Qkxh okys 4&lh&351]teukiqjh]eqjyhiqjk Ldhe]t;iqj  
54-
jktsUnz dqekj iq= Lo-Jh xksih yky th eq- iks- dsdMh] ftyk vtesj  
55-
vkse izdk’k y{kdkj iq= Lo-Jh jken;ky]rlokfj;k vkbZ&137]jekfogkj dWkyksuh]lq[kkfM;k lfdZy]HkhyokMk  
56-
osn izdk’k iq= Lo-Jh izse flag]fojkVuxj 76@26 izrki uxj]lakxkusj]t;iqj  
57-
Jherh vatw nsoh iRuh Jh osn izdk’k]fojkVuxj 76@26 izrki uxj]lakxkusj]t;iqj  
58-
lR;ukjk;.k iq= Lo-Jh uUnfd’kksj]vyhx< 4&lh]lR;uxj]U;wdWkyksuh]>ksVokMk] t;iqj  
59-
lR;ukjk;.k iq= Lo-Jh jken;ky]rlokfj;k lh&14@,l&2]Q~ykbZV ;w vikVZesUV],vjiksVZ ,uDyso] fp=dwVuxj]txriqjk]t;iqj  
60-
jkts’k y{kdkj iq= Lo-Jh lwjtey Ekkyiqjk xsV]lakxkusj]t;iqj  
61-
jkekorkj iq= Lo-Jh Hkaoj yky th tkscusj okys 12@412]eaxyk ekxZ]cMk v[kkMk]ikoZrh xSl xksnke ds ikl]czg~eiqjh] t;iqj  
62-
xksiky yky iq= Lo- Jh jkelgk; th]dyokMk 162] ’;keuxj foLrkj]csukM jksM]>ksVokMk] t;iqj  
63-
latho y[kkjk iq= Lo-Jh ’kadj yky y[kkjk 11]f’ko ekxZ]flfoy ykbZu] t;iqj  
64-
lwjt ey iq= Lo- Jh Hkxoku lgk;] fuesMk 106] ,-ds-xksikyu uxj][kkrhiqjk] t;iqj  
65-
c`t uUnu y[ksjk iq= Lo- Jh ewy pUn cfM;ky dyk] ftyk nkSlk  
66-
dSyk’k pUn iq= Lo- Jh jsoM ey] Hkk.Mkjst tMko QkVd ds ikl]csvj gkml ds ihNs]vkxjk jksM] nkSlk  
67-
dUgS;k yky iq= Jh jk/kkfd’ku fgjuksnk] ftyk t;iqj  
68-
cky eqdUn iq= Lo- Jh tokgj yky egayk] ftyk t;iqj  
69-
jes’k pUn iq= Lo- Jh pkSFk ey] nwnw ,p&1] jkeuxj foLrkj]lksMkyk]t;iqj  
70-
egs’k pUn iq= Lo- Jh jk/ks’;ke] dq.My U;w vkn’kZ dkyksuh] eku Dyc ds ikl nkSlk  
71-
cky eqdUn iq= Lo-Jh jkeukjk;.k th Jh dSFkwu TosylZ]efLtn xyh]taD’ku dksVk  
72-
Jo.k dqekj iq= Jh Jh d`".k cywUnk] rg- tSrkj.k] ftyk ikyh  
73-
Hkaoj yky iq= Lo- Jh jkeLo:i] tkSayk okys 18&,] lhrk ckMh]Vksad jksM] t;iqj  
74-
deys’k dqekj iq= Lo- Jh gfjukjk;.k eq-iks- fuesMk] ftyk t;iqj  
75-
f’ko dqekj iq= Jh lR;ukjk;.k ds’kojk; ikVu 47] nsouxj&ch]jkeiqjk jksM]lakxkusj]t;iqj  
76-
izse pUn iq= Jh ghjk yky]oSj 96] i`Fkohjkt uxj] egkjkuh QkeZ]nqxkZiqjk] t;iqj  
77-
v’kksd dqekj iq= Lo-Jh y{ehukjk;.k vukte.Mh] lakxkusj] t;iqj  
78-
jkefd’kksj lkSyadh iq= Lo- Jh pkSFkh yky]lyseiqj okys ,l&5]xkso/kZuiqjh]xyrkxsV]t;iqj  
79-
euksgj yky iq= Jh jk/ks’;ke]eqgkuk okys 11] fdlku dWkyksuh] ekyiqjk xsV] lakxkusj] t;iqj  
80-
:iukjk;.k iq= Lo-Jh xksiky yky]Mkcp okys 45 ,]xks/kZu uxj]VksyVsDl ds ikl]Vksad jksM] lakxkusj]t;iqj  
81-
galjkt iq= Jh vkse izdk’k vpjksy]rglhy vkesj]ftyk t;iqj  
82-
lrh’k dqekj iq= Lo-Jh y{e.k izlkn]vak/kh okys 9] n’kgjk dksBh ds ikl] xksfoUnuxj] iwoZ] vkesj jksM] t;iqj  
83-
jes’k pUn iq= Jh txnh’k izlkn]ckoMh]lksMk 196] vkn’kZ uxj] ekyiqjk] ftyk&Vksad  
84-
lhrkjke iq= Lo-Jh txnh’k izlkn jkuksyh]rg-ekyiqjk]ftyk&Vksad@] 31]dY;k.kiqjh]lakxkusj]t;iqj  
85-
dSyk’k pUnz iq= Lo- Jh jes’k pUn Xkako&rwaxk] ftyk&t;iqj  
86-
jk/kkeksgu iq= Jh txnh’k ukjk;.k eq- iks- cLlh] ftyk t;iqj  
87-
Jherh fjadh iRuh Jh vk’kh"k dqekj]dkyk[kks ch&292]fo|k/kj uxj]efUnj eksM]t;iqj  
88-
Jherh eatw nsoh iRuh Jh f’kojkt] uxj okys 53] dj.kh dqat ;kstuk]fo/kkulHkk uxj ds ikl] /kkokl] t;iqj  
89-
HkqisUnz y{kdkj iq= Jh f’kojkt] uxj okys 53] dj.kh dqat ;kstuk]fo/kkulHkk uxj ds ikl] /kkokl] t;iqj  
90-
jktsUnz dqekj iq= Jh f’kojkt uxj okys 53] dj.kh dqat ;kstuk]fo/kkulHkk uxj ds ikl] /kkokl] t;iqj  
91-
lquhy dqekj iq= LoxhZ; Jh ukux jke [ksrMh] ftyk >qU>wuw  
92-
nhid y[ksjk iq= LoxhZ; Jh yYyw izlkn xzke iksLV fMMokuk] rg0ykylksV] ftyk nkSlk  
93-
jkeckcw iq= LoxhZ; Jh ’;ke yky] dksVk okys enjkeiqjk] lakxkusj] t;iqj  
94-
v’kksd dqekj iq= Mk0 th-,l-jkBkSM]vklksnk]gfj;k.kk vkj tsM&2@153 ohuk ,uDyso] uakxyksbZ] ubZ fnYyh&110041  
95-
deys’k iq= LoxhZ; Jh jketh yky]rykoxWako okys xzhuikdZ]vkxjk jksM] t;iqj  
96-
jkeizlkn iq= Jh guqeku lgk;][kksjkckoMh okys 8]’;keuxj&6]iouiqjh jksM]csukM jksM]>ksVokMk]t;iqj  
97-
lqjs’k dqekj iq= Jh jkes’oj izlkn eq- [kksjkckoMh]iksLV [kksjkchly]>ksVokMk] t;iqj  
98-
ccyw iq= Jh jes’k pUn Xkako&rwaxk] ftyk&t;iqj  
99-
Jherh ehuk iRuh Jh xkso/kZu y{kdkj 1&lh&15]f’ko’kfDr dkyksuh]’kkL=huxj] t;iqj&302016  
100-
Rkkjk pUn iq= LoxhZ; Jh nqxkZ yky]HkSalkok okys jko.k xsV]>ksVokMk] t;iqj  
101-
Mk0 txnh’k izlkn]iq= LoxhZ; Jh y{ehukjk;.k]ujSuk okys ,&297]dj.khuxj ykyx<]chdkusj@ bZ&5] f’koiqjh] cq/kflagiqjk] lakxkusj] t;iqj  
102-
uUnfd’kksj iq= Jh guqeku izlkn]pkof.M;k okys 35]clUr fogkj dkyksuh]c`tyky uxj]ekyiqjk]ftyk Vksad  
103-
?ku’;ke y{kdkj iq= Jh uFkey][kkfj;k ehBkiqj okys 3][kljk ua- 1081] bUnzizLFk uxj] uknaMh]cukM jksM] tks/kiqj&342602  
104-
lR;ukjk;.k iq= LoxhZ; Jh jkes’oj izlkn]pkof.M;k ,&36] ohj guqeku uxj] gjukFkiqjk] dkyokM jksM] >ksVokMk] t;iqj  
105-
uUnfd’kksj iq= Jh dY;k.k ey]HkhyokMk okys kkk&,-th- dkyksuh]ctkt uxj]t;iqj  
106-
jktsUnz y[ksjk iq= Jh Hkaoj yky eq-iks- fuesMk]ok;k fcUnk;dk] ftyk t;iqj  
107-
jkej[k y[kkjk iq= LoxhZ; Jh xqekuk jke 78] y[kkjk pkSd] okMZ uEcj 25] ukS[kk] chdkusj] jktLFkku 334803  
108-
Jherh dapu nsoh]iRuh Jh jkej[k y[kkjk 78] y[kkjk pkSd] okMZ uEcj 25] ukS[kk] chdkusj] jktLFkku 334803  
109-
jes’k pUn iq= LoxhZ; Jh fNrj ey]ddksM okys ,Q&26] ykydksBh Ldhe] t;iqj  
110-
deys’k dqekj iq= LoxhZ; Jh txnh’k ukjk;.k]dq.My d`".k dqat] lsaVesjh Ldwy ds lkeus] ykylksV jksM] nkSlk&303303  
111-
vfer iq= Jh deys’k dqekj] dq.My okys d`".k dqat] lsaVesjh Ldwy ds lkeus] ykylksV jksM] nkSlk&303303  
112-
fouksn dqekj iq= LoxhZ; Jh yYyw yky]fuesMk 19]ukjk;.k fogkj izFke]’ks[kkor dkyksuh ds ikl] eh.kkokyk]t;iqj  
113-
jktsUnz iq= LoxhZ; Jh jkepj.k th]dkyk[kks okys 269] i’kqifrukFk dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj  
114-
Jherh fdj.k iRuh Jh jktsUnz] dkyk[kks okys 269] i’kqifrukFk dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj  
115-
fo".kq dqekj iq= LoxhZ; Jh jkepj.k th]dkyk[kks okys 269] i’kqifrukFk dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj  
116-
Jherh d`".kk dqekjh iRuh Jh fo".kq dqekj]dkyk[kks okys 269] i’kqifrukFk dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj  
117-
Jherh euQwyh nsoh iRuh Jh ukFkw yky]nwnw okys 43 ;equk iFk] ’;ke uxj]U;w lakxkusj jksM] lksMkyk] t;iqj  
118-
jkts'k dqekj iq= Jh dSyk'k pUn Xkako&rwaxk] ftyk&t;iqj  
119-
Jh v’ouh dqekj iq= Jh lR;ukjk;.k eq-iksLV fljlh] ftyk t;iqj  
120
Jherh lquhrk iRuh Mk0 nqosZ’k dqekj]Qkxh okys 2]ctjax okfVdk]x.ks’kokfVdk ikuh dh Vadh ds ikl]fuok:jksM]>ksVokMk]t;iqj  
121
dqekjh js[kk iq=h Jh ukFkw yky] xksfB;kuk okys 71]uhydaB fogkj]nokbZ QSDV~zh ds ikl csukM] t;iqj  
122
rstiky iq= Jh txnh’k izlkn 49 ,] uhydaB fogkj]csukM] t;iqj  
123
j?kqohj izlkn iq= Jh eksgu yky] jkelj okys 58]x.kifr uxj]n;kuUn dWkyksuh ds ikl]jkeuxj] vtesj&305004  
124
guqeku lgk; iq= LoxhZ; Jh jkeizlkn]lakHkfj;k okys xksusj] ftyk t;iqj  
125
fxjkZt izlkn iq= Jh ghjk yky]ihiyokMk]lokbZek/kksiqj lksMkyk] t;iqj  
126
jkgqy iq= Jh jkefd’ku] pkS: okys 2] fo’odekZ uxj f}rh;] egkjkuh QkeZ] nqxkZiqjk] t;iqj  
127
lhrkjke iq= Jh txnh’k izlkn]tkeMksyh okys 45]Hkqous’oj okfVdk]ghjkiqjk]xksusj jksM] yqfu;kokl] t;iqj  
128
}kjdk izlkn iq= Jh txnh’k ukjk;.k]Hkk.Mkjst 46]d`".kk uxj]djrkjiqjk QkVd]t;iqj  
129
jkts’k HkkVh iq= Jh lhrkjke egsUnzk oYMZ flVh]vtesj jksM]dyokMk] t;iqj  
130
jruyky iq= LoxhZ; Jh jkenso] vtesj okys 282] xzhuikdZ] dkSf’kd Ldwy ds ikl] csukM jksM] t;iqj  
131
enu yky iq= LoxhZ; Jh xaxklgk; xzke& x<] rg0 cLlh]ftyk t;iqj  
132
uoy fd’kksj iq= Jh jkefd’kksj y{kdkjksa dk eksgYyk]eq- iks- dkuksrk] rg0 cLlh] ftyk t;iqj  
133
Lkksgu yky iq= Jh ckcw yky] caknhdqbZ okys lh&70]JhukFk fogkj]vkxjk jksM]eqxhZ QkeZ] tkeMkyh] t;iqj&302031  
134
Jherh liuk nsoh iRuh Jh johUnz dqekj]fuesMk okys 41&,] Jhjkeuxj&lh]>ksVokMk]t;iqj  
135
vfHk"ksd iq= Jh dUgS;k yky] fuesMk okys 17]’;keuxj Ldhe ua-2] [kkrhiqjk jksM] >ksVokMk] t;iqj  
136
Jherh jk/kk nsoh iRuh Jh euksgj yky] eqgkuk okys 11] fdlku dWkyksuh] ekyiqjk xsV] lakxkusj] t;iqj  
137
jkt flag i=q Jh eqUuh jke lSDVj 14] e-ua-15] lksuhir] gfj;k.kk&131001  
138
jes’k pUn iq= Jh jax yky 6]7] fjf) flf) dkEiysDl ds ihNs]ckx ds lkeus]dhe jksM]eakMoh]lqjr]xqtjkr  
139
eksgu yky iq= LoxhZ; Jh Hkaoj yky] lk[kqu okys bZ&677] oS’kkyh uxj] t;iqj  
140
eqds’k dqekj iq=
Jh ?ku’;ke] xqMkpUnzth okys
lh&65] fxj/kkjhiqjk] ghjkiqjk ikoj gkml ds ikl] vtesj jksM] t;iqj  
141
Ykky pUn iq= Jh yknw yky] pkof.M;k okys 34&,] lfpoky; fogkj foLrkj] ekuljksoj] t;iqj  
142
pUnu iq= Jh y{ehukjk;.k fuesMk okys bZ& 761] oS’kkyh uxj] t;iqj  
143
jes’k pUn iq= LoxhZ; Jh jkeLo:i nsoyh okys eq- iks- e.Mkojh] rg0ykylksV] ftyk nkSlk  
144
Jh gsejkt iq= Jh f’koth jke] fd’kux< okys 192] f’koekxZ]ekuljksoj dkyksuh] >ksVokMk] t;iqj  
145
yfyr fd’kksj iq= Jh t;ukjk;.k] ynkuk okys 192] f’koekxZ]ekuljksoj dkyksuh] >ksVokMk] t;iqj  
146
Jherh js[kk nsoh iRuh Jh yfyr fd’kksj]ynkuk okys 192] f’koekxZ]ekuljksoj dkyksuh] >ksVokMk] t;iqj  
147
fouksn dqekj iq= LoxhZ; Jh ?kklh yky 3&4] f’ko dWkyksuh][kkrhiqjk jksM] >ksVokMk] t;iqj  
148
euh"k iq= Jh Hkhelsu] vyoj okys 86] f’koekxZ]ekuljksoj dkyksuh] >ksVokMk] t;iqj  
149
lr nso iq= Jh v’kksd dqekj] dkyokM okys eq0iks0 fgaxksfu;k] ftyk t;iqj  
150
jkds’k dqekj iq= Jh Nhrj ey eq0iks0 ek/kksx<] rg0 cLlh]ftyk t;iqj  
151
c`teksgu] iq= LoxhZ; Jh enu yky ,&5] dY;k.kiqjh]jsYos QkVd ds ikl] lakxkusj] t;iqj  
152
Ukkux jke iq= Jh eksgu yky] Fkyh okys 32] dkS’kY;k fogkj] jkeiqjk jksM] lakxkusj] t;iqj  
153
lqjs’k dqekj iq= Jh jkeizrki] tlksrk okys 166 & ’kadj dkyksuh] u;k[ksMk] vEckckMh] t;iqj  
154
fd’ku yky iq= Jh Hkxoku lgk; eq0iks0 fuesMk] ok;k >ksVokMk] ftyk t;iqj  
155
Lakkoj ey iq= Lo- Jh lhrk jke eq- iks0 dky[k] ftyk t;iqj  
156
jes’k pUn iq= Jh xksih yky] f’kokM okys 194] rsyhikMk] O;kl dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj&302016  
157
Jherh js[kk nsoh iRuh Jh jes’k pUn] f’kokM okys 194] rsyhikMk] O;kl dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj&302016  
158
Jh guqeku lgk; iq= Lo-Jh izHkw n;ky]cMkxako okys Lkh&24]ukgjh dk ukdk]jk.kk dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj  
159
mek’kadj iq= Jh ewy pUn 153]iVsy uxj] >ksVokMk] t;iqj  
160
jes’k pUn iq= Lo- Jh izHkw ukjk;.k vxzokyksa dk eksgYyk] iapk;r lfefr ds lkeus]>ksVokMk] t;iqj  
161
fot; dqekj iq= Lo-Jh jkeHkjkslh] e.Mkoj okys 142] ef.kjRue fogkj] x.kifr QkeZ gkml ds ihNs] x.ks’k
efUnj eksM+tkeMksyh] vkxjk jksM]t;iqj
 
162
lqnkek iq= Lo-Jh ’kEHkwn;ky egqvk okys guqeku uxj] eqf.M;kjkelj] ftyk t;iqj  
163
lqjs’k pUn iq= Lo- Jh Hkaoj yky eq-iks- frgkjh] ok;k Jhuxj]ftyk vtesj  
164
Vhde iq= Jh ’kadj yky] pkS: okys 57] >wysyky uxj]eqgkuk eksM] lakxkusj] t;iqj  
165
';ke yky iq= Lo- Jh ca’kh/kj pkSew okys Nsoh uxj] lksMkyk] t;iqj  
166
fo’kky y[ksjk iq= Jh jkevorkj y[ksjk pkSFk dk cjokM+k] nr uxj foLrkj izFke fuok: jksM] >ksVokMk] t;iqj  
167
’;ke izdk’k iq= Jh ’kadj yky] HkkaMkjst okys tM+ko jsyos QkVd ds ikl] nkSlk  
168
jkeckcw y[ksjk iq= Jh jketh yky ckeuokl okys gfjuxj r`rh;] lksMkyk] U;w lkaxkusj jksM+] t;iqj  
169
fxjkZt izlkn iq= LoxhZ; Jh jketl th fe=iqjk okys IykWV uEcj 33] dq’kh lalkj] okfVdk jksM dYykokyk] t;iqj  
170
jkes’oj izlkn iq= Jh dY;k.k lgk; fuesaM+k okys 64] iouiq= foLrkj] ctjh e.Mh jksM+] ikaP;kokyk] t;iqj  
171
vt; dqekj iq= Jh xksdqyizlkn th Tkks’kh;ksa dk ekSgYyk] yrk flusek ds ihNs] >ksVokM+k] t;iqj  
172
nkeksnj yky iq= Jh dUgS;k yky 121] xaxk lkxj dkWyksuh] okfVdk jksM+] Jh jke dh ukaxy] lkaxkusj] t;iqj  
173
jkes’oj izlkn iq= Jh ckNqyky eqdke iksLV] lSaFky] ftyk nkSlk  
174
f’kojkt iq= Jh dSyk’k pUn HkkaMkjst okys tM+ko jsyos QkVd ds ikl] vkxjk jksM] nkSlk  
175
iwj.key iq= LoxhZ; Jh txnh’k izlkn nsoyh okys 17] ukjk;.k uxj] xksikyiqjk Vksad jksM+ t;iqj  
176
vkRekjke iq= Jh uanyky lnj cktkj] dsdM+h  
177
guqeku lgk; iq= Jh jke/ku izrkix<+ okys ch&46] vk;Z uxj foLrkj] eqjyhiqjk] t;iqj  
178
lrh’k iq= Jh jk/ks’;keth flokM+ okys Mh&166] vuhrk dkWyksuh] jkeiqjk jksM] lkaxkusj] t;iqj  
179
’;ke fcgkjh iq= Jh izgykn th dekyiqjk okys 105&,] xksfoan uxj] fryd fo|kihB ds ikl] Vksad jksM] lkaxkusj] t;iqj  
180
;qojkt iq= Jh ukFkw yky th Hkxr flag dkWyksuh] xqtZjksa dh /keZ’kkyk ds lkeus] fuokbZ ftyk Vksad  
181
nhid dqekj iq= Jh txnh’k izlkn lqukjk okys txriqjk] t;iqj  
182
ujsanz dqekj iq= Jh jkevorkj cMksZn okys 95&96 ,] lkyklj ,uDyso] ekaX;kokl] ekuljksoj] t;iqj  
183
cyjke iq= Jh rkjkpan vk’khokZn Hkou] ukxksjh xsV ds vanj] fdyk jksM] tks/kiqj  
184
jke vorkj iq= Jh ukuxjke FkksykbZ okys 136] tloar uxj] [kkrhiqjk] t;iqj  
185
iou dqekj Jh ukuxjke FkksykbZ okys ,e ch 2@905] izrki vikVZesaaV] ,evkbth oh] izrki uxj lsDVj 29] lkaxkusj] t;iqj & 302033  
186
lqjs'k dqekj iq= Jh gfj Ñ".k izkxiqjk] ikoVk] ftyk & dksViqryh  
187
'kEHkw yky iq= Jh uUnyky xaxjkj ftyk & fpÙkkSM+x<  
188
Jh vfuy dqekj iq= LoxhZ; Jh xkso/kZu yky tksf'k;ksa dk eksgYyk] >ksVokM+k] t;iqj  
189
Jh fo".kq iq= LoxhZ; Jh xkso/kZu yky tksf'k;ksa dk eksgYyk] >ksVokM+k] t;iqj  
190
Jh dUgS;kyky iq= LoxhZ; Jh izgykn lgk; th 1] txnack dkWyksuh] pkanuh pkSd ds ihNs] >ksVokM+k] t;iqj  
191
Jh vkseizdk'k iq= LoxhZ; Jh lR;ukjk;.k th ujsuk okys 2] cktkyh ,u , fuok: jksM] t;iqj  
192
Jh fo".kq izdk'k iq= LoxhZ; Jh lksguyky th uk;yk okys ,&30] xkso/kZu iqjh] xyrk xsV] t;iqj  
193
dqynhi iq= Jh enu yky th HkSlkok okys 59] fo|k/kj uxj dPph cLrh] t;iqj  
194
jktho y[ksjk iq= LoxhZ; Jh 'kadj yky th IykWV uacj 11] f'ko ekxZ] flfoy ykbZu] t;iqj  
195
Jh izsepan iq= Jh jkekuan th 'kkgiqj] dksViwryh okys 63] 'ks[kkoVh uxj] jksM uacj 8] eqjyhiqjk] t;iqj  
196
Jh fot; dqekj iq= LoxhZ; Jh ';ksn;ky th 7] xk;=h uxj] lhdj jksM] gjekM+k] t;iqj  
197
Jh xkSjo pkSgku iq= Jh Kkus'oj th lqdsr] rglhy jkexat eaMh ] dksVk  
198
lksuw y[ksjk iq= Jh lqnjyky] HkwilsM+k okys ts 8@22] lsDVj 8] ekuljksoj] t;iqj  
199
Jherh gseyrk nsoh iqRuh Jh fo".kq dqekj th vyhx< okys Mh&6] egs'k uxj 80 QhV jksM] t;iqj  
200
cq}+izdk'k iq= LoxhZ; Jh jkes'oj yky th lkeksn okys Mh&2 egs'k uxj 80 QhV jksM] t;iqj  
201
lq'khy dqekj iq= LoxhZ; Jh txnh'k th vxzokyksa dk eksgYyk] >ksVokM+k] t;iqj  
202
Jh ;qxyfd'kksj iq= LohxhZ; Jh dY;k.k lgk; th ch&464] ekyoh; uxj] t;iqj  
203
jktdqekj iq= LoxhZ; Jh ca'khyky th xkxjMw okys 42] ckykth fogkj] tsMh, dkWyksuh] xksfoaniqjk] lkaxkusj] t;iqj  
204
Jherh fcje nsoh iqRuh Jh jkefd'ku 14] U;w dkWyksuh] jk/kk Ñ".k eafnj ds ikl] xksjsu jksM+ t;iqj  
205
Jh izsepan iq= LoxhZ; Jh jkefuokl th] ckoM+h] Vksad okys ,&52] xzhu ikdZ] vkxjk jksM] t;iqj  
206
ujsUnz dqekj iq= Jh ekaxhyky th pkSgku cl LVsaV] lqdsr] rglhy jkexateaMh ftyk dksVk  
207
ds’ko dqekj iq= Jh ijljke] ckal[kks okys ch&30] Ñ".k okfVdk] eqxhZ QkeZ ds ihNs] tkeMksyh] t;iqj  
208
vkseizdk’k iq= Jh ukuxjke ekuiqj okys] 57] clar fogkj izFke] tkeMksyh] vkxjk jksM+] t;iqj  
209
xkso/kZu iq= Jh ukuxjke ekuiqj okys] 58] clar fogkj izFke] tkeMksyh] vkxjk jksM+] t;iqj  
210
Jherh fdj.k ckyk iRuh Jh iwj.key nsoyh okys 17] ukjk;.k uxj] Vksad jksM+] t;iqj  
211
HkkxpUn iq= LoxhZ; Jh dUgS;kyky vukteaM+h] lkaxkusj] t;iqj  
212
Jherh deyk nsoh iRuh Jh 'kadjyky pkS: okys 57] >wysyky uxj] eqgkuk eksM+] lkaxkusj] t;iqj  
213
jkexksiky iq= LoxhZ; Jh nqxkZyky cxokM+k okys] 36] dY;k.kiqjh] xksfoaniqjk] dkyokM+k jksM+] t;iqj  
214
Jherh foeyk nsoh iRuh Jh gsejkt fd’kux<+ okys] f’koekxZ] >ksVokM+k] t;iqj  
215
lat; iq= Jh izdk’k nknjh mÙkjizns’k okys oS’kkyh uxj osLV] xka/kh iFk] eku iSysl] t;iqj  
216
izeksndqekj iq= Jh ckcwyky ckluk] ckulwj okys 71] ghjkuxj foLrkj] fp=dwV iwfy;k ds ikl] t;iqj  
217
vt; dqekj iq= Jh nkSth jke oYyHkx<+ okys 3] xaxk fogkj dkWyksuh] HkkadjksVk] vtesj jksM+] t;iqj  
218
Jherh iwue iRuh Jh vt;dqekj oYyHkx<+ okys 3] xaxk fogkj dkWyksuh HkkadjksVk] vtesj jksM+] t;iqj  
219
jktdqekj iq= Jh jkes’oj izlkn tVokM+k rglhy cLlh] ftyk t;iqj  
220
rkjk izdk’k iq= Jh fpjath yky nkSlk okys 17] x.ks’k ,uDyso] ckYVh QSDVªh ds ikl] vkxjk jksM+] t;iqj  
221
[kq’khjke LoxhZ; Jh jktsUnz izlkn dqaMy okys ekuDyc ds ikl] nkSlk  
222
nqxkZyky iq= LoxhZ; Jh yknwjke pkanjkuk okys ,pih xSl xkSnke ds ikl] izrhd fogkj dkWyksuh] t;iqj jksM+] nkSlk  
223
jkethyky iq= LoxhZ; Jh ctjax yky vxzlsu uxj] ubZ eaM+h jksM+] nkSlk  
224
t;fd’ku iq= Jh vuar jke nkSlk’kgj] nkSlk  
225
Jherh rkjknsoh iRuh Jh yYyw izlkn MhMokuk] rglhy ykylksV ftyk nkSlk  
226
/kuir jk; iq= Jh yYyw izlkn MhMokuk] rglhy ykylksV ftyk nkSlk  
227
/kesZanz iq= Jh ukux jke MhMokuk] rglhy ykylksV ftyk nkSlk  
228
ykypan iq= LoxhZ; Jh banzey ujsuk okys 8] eSlhuxj ,UDyso] eh.kkokyk] fljlh jksM+] t;iqj  
229
fu’kkar iq= Jh lR;ukjk;.k rLokfj;k okys txriqjk] t;iqj  
230
vkseizdk’k iq= LoxhZ; Jh txnh’k izlkn Eqkdke iksLV rwaxk] ftyk & t;iqj  
231
euh"k dqekj iq= Jh dSyk’k panz eqdke iksLV rwaxk] ftyk & t;iqj  
232
Hkokuh fd’kksj iq= LoxhZ; Jh jkefd’kksj Ekqdke iksLV dkuksrk] ftyk & t;iqj  
233
dSyk’k panz iq= LoxhZ; Jh gfjukjk;.k Ekqdke iksLV & ekSjhtk] ftyk & t;iqj  
234
Ñik’kadj iq= Jh cuokjh yky Ekqdke iksLV & ekSjhtk] ftyk & t;iqj  
235
f’koizdk’k iq= LoxhZ; Jh cuokjh yky Ekqdke iksLV & ekSjhtk] ftyk & t;iqj  
236
Jh ukjk;.k iq= LoxhZ; Jh xksfoanjke Ekqdke iksLV & ekSjhtk] ftyk & t;iqj  
237
txnh’k izlkn iq= LoxhZ; Jh Hkwjkey Ekqdke iksLV & /koyh] ftyk & t;iqj  
238
Jo.k dqekj iq= LoxhZ; Jh izHkkrh yky Ekqdke iksLV & lkeksn] ftyk & t;iqj  
239
dkywjke iq= LoxhZ; Jh Hkwjkjke Ekqdke iksLV & xksfoanx<+] ftyk & t;iqj  
240
’kadj yky iq= LoxhZ; Jh izHkkrh yky lkeksn okys Ukkjk;.k fogkj] r`rh; vkj Mh] ,u ,p 52] pkSew] ftyk & t;iqj  
241
uoyfd’kksj iq= LoxhZ; Jh tkudh yky Qkxh okys nqxkZ tkudh Ñik] IykWV uacj 5] lsDVj 2] [kfut uxj] vkn’kZ uxj] ckywiqjk jksM+] t;iqj  
242
ftrsUnz dqekj iq= Jh paikyky ijcrlj okys 18] f’ko’kfDr fogkj] pj.k unh] t;iqj  
243
jes’k pUn iq= LoxhZ; Jh y{ehukjk;.k vukt eaM+h] lkaxkusj] t;iqj  
244
lR;ukjk;.k iq= LoxhZ; Jh jk/ks’;ke cjukyk okys 22] okfVdk] lkaxkusj] t;iqj  
245
QwypUn iq= LoxhZ; Jh ukux jke okfVdk] lkaxkusj] t;iqj  
246
x.ks’k ukjk;.k iq= LoxhZ; Jh JhÑ".k okfVdk] lkaxkusj] t;iqj  
247
dUgS;kyky lqiq= Jh uojruey th ckoM+h lksM+k 30] jktuxj] jsyos LVs’ku ds ikl] lkaxkusj] t;iqj  
248
Hkaojyky iq= LoxhZ; Jh x.ks’k ukjk;.k th ujSuk okys ujSuk jksM+] nwnw  
249
egsUnz dqekj iq= LoxhZ; Jh ukuxjke egaxh okys 40] Jh jkeuxj&,] >ksVokM+k] t;iqj  
250
v’kksd dqekj iq= LoxhZ; Jh vkuanhyky cksckl] ftyk t;iqj  
251
jkes’oj yky iq= LoxhZ; Jh jke ukjk;.k th tkscusj okys 30] fodkl uxj foLrkj] dkyokM+ jksM+] >ksVokM+k t;iqj  
252
Jherh foeyk iRuh Jh v’kksd dqekj th tkscusj okys 30] Lo:i xkMZu] foLrkj] dkyokM+ jksM+] >ksVokM+k t;iqj  
253
’ksjflag iq= LoxhZ; Jh j?kqohj flag 2720@31] Lo:i xkMZu] fpjkx gkWfLiVy ds ikl] xq#xzke] gfj;k.kk  
254
lqjs’k pan iq= LoxhZ; Jh jkeLo:i feJk eksgYyk] okMZ uacj 9] HkkaMsj ftyk] nfr;k] e/;izns’k  
255
bathfu;j fouksn dqekj iq= LoxhZ; Jh Hkxoku nkl 193] ljnkjiqjk] yfyriqj] mÙkjizns’k  
256
iwj.key iq= Jh uanyky lqHkk"k pkSd] ujSuk] ftyk] t;iqj  
257
Jherh eerk nsoh iRuh Jh nkeksnj izlkn] cx: okys 1&Mh&6] yfyrk ’kkL=h dkWyksuh] ’kkL=h] uxj] t;iqj  
258
Jherh euh"kk iRuh Jh jkds’k dqekj cx: okys 1&Mh&6] yfyrk ’kkL=h dkWyksuh] ’kkL=h] uxj] t;iqj  
259
xksdqy izlkn iq= Jh egknso izlkn 37] f’kouxj] nknh dk QkVd] cSukM+k jksM+ t;iqj  
260
vkseizdk’k iq= Jh ukuwjke Hkkuiqj dyk] ftyk t;iqj  
261
fnus’k dqekj iq= LoxhZ; Jh jke/ku vpjksy] ftyk] t;iqj  
262
larks"k dqekj th uanfd’kksj eSu ekdsZV] Fkkukxkth] ftyk vyoj  
263
jktw iq= Jh ukux jke eSu ekdsZV] Fkkukxkth] ftyk vyoj  
264
larks"k dqekj iq= Jh jk/ks’;ke 220] ds oh th ,l ,l ,l dkWyksuh] eksjh QkVd ds ikl] vyoj  
265
jkefd’kksj iq= LoxhZ; Jh tojhyky 66] lw;Z dkWyksuh] u;k xkao jksM+] ikyh  
266
vuarhyky iq= LoxhZ; Jh dUgS;kyky vpjksy ftyk & t;iqj  
267
lhrkjke iq= Jh eSnkjke] ckoy okys dksViwryh  
268
deys’k iq= Jh ’kaHkw n;ky izkxiqjk] ikoVk] ftyk dksViwryh  
269
gtkjh yky iq= Jh ?khlkjke dksViwryh  
270
Jherh dapu /keZiRuh Jh Jo.k dqekj cywank] rglhy tSrkj.k] ftyk & ikyh  
271
txnh’k izlkn iq= LoxhZ; Jh j?kqukFk xat [ksjyh] ftyk & vyoj  
272
fotsUnz izdk’k gypy iq= Jh ukjk;.k izlkn Qqysjk  
273
izdk’k iq= LoxhZ; Jh ewypan egLok] ftyk xaxkiqj okys fodkl uxj ,] nknh dk QkVd] eqjyhiqjk Ldhe] t;iqj  
274
xksiky jke iq= LoxhZ; Jh eksrhyky] xat[ksjyh] ftyk vyoj okys ,@135] eksrh lnu] lkbZ ;wfuVh jk gkMl] lwjr] xqtjkr  
275
jktdqekj iq= LoxhZ; Jh ?khlkjke vkj tsM+&124&,] lkn uxj] jkepkSd ds ikl] xyh uacj 2&,] ubZ fnYyh  
276
dSyk’kpan iq= LoxhZ; Jh ukFkwyky dyokM+k] t;iqj  
277
djrkj flag iq= Jh fxfjjkt izlkn dyokM+k okys cx:] t;iqj  
278
’kaHkwn;ky iq= LoxhZ; Jh cnzhyky egyk] t;iqj  
279
/kes±nz iq= Jh eksguyky nwnw  
280
rstey iq= LoxhZ; Jh ckypan Ckaknjflanjh] ftyk & nwnw  
281
xksfoan izlkn iq= LoxhZ; Jh ckypan Ckaknjflanjh] ftyk & nwnw  
282
dSyk’k pan iq= LoxhZ; Jh [kktwyky Ckaknjflanjh] ftyk & nwnw  
283
Ñ".k dqekj iq= LoxhZ; Jh fNrj ey fd’kux<+] ftyk & vtesj  
284
f’kothjke iq= LoxhZ; Jh ghjkyky fd’kux<+] ftyk & vtesj  
285
jruyky iq= LoxhZ; Jh ghjkyky fd’kux<+] ftyk & vtesj  
286
txnh’k izlkn iq= Jh guqeku izlkn nwnw  
287
vklkjke iq= LoxhZ; Jh f’koizlkn 6] Ñ".k fogkj foLrkj] eky dh <+k.kh] lkaxkusj] t;iqj  
288
egs’k pan iq= Jh pkSFkey egs’k pan iq= Jh pkSFkey  
289
dsnkj ukjk;.k iq= LoxhZ; Jh jkeLo:i ,&29] y{ehuxj] Niksyk dh <+k.kh] lkaxkusj] t;iqj  
290
vkseizdk’k iq= Jh c`teksgu eqgkuk] lkaxkusj] t;iqj  
291
Jherh xhrk nsoh iRuh LoxhZ; Jh lwjtey 1] fdlku dkWyksuh] ekyiqjk xsV] lkaxkusj] t;iqj  
292
xksiky yky iq= Jh jkeizrki tlksrk okys 21] x.ks’k uxj 7 ch] xzhu ikdZ foLrkj] nknh dk QkVd] t;iqj  
293
lR;ukjk;.k iq= Jh lqokyky] gjlkSyh okys f’kokth uxj] nwnw  
294
dSyk’k pan iq= Jh xqykcpan fuesM+k] rglhy Qkxh] ftyk & t;iqj  
295
lhrkjke iq= Jh ukFkwyky fuesM+k] rglhy Qkxh] ftyk & t;iqj  
296
jkexksiky iq= LoxhZ; Jh enuyky lksM+k] rglhy ekyiqjk] ftyk & Vksad  
297
ctjax yky iq= LoxhZ; Jh ewypan lksM+k] rglhy ekyiqjk] ftyk & Vksad  
298
fnus’k dqekj iq= LoxhZ; Jh f’koizlkn jkuksyh] rglhy] ekyiqjk] ftyk & Vksad  
299
xtkuan iq= Jh izgykn dqekj dBek.kk] rglhy ekyiqjk] ftyk & Vksad  
300
uojruey iq= LoxhZ; Jh cnzhyky lksM+k ckoM+h] rglhy ekyiqjk] ftyk & Vksad  
301
cnzhyky iq= Jh nqxkZyky fMXxh rglhy ekyiqjk] ftyk & Vksad  
302
n’kjFk yky iq= Jh nqxkZyky fMXxh rglhy] ekyiqjk] ftyk & Vksad  
303
xksiky yky iq= Jh usehpan Tkkscusj] ftyk t;iqj  
304
iq#"kksÙke iq= LoxhZ; Jh nqxkZyky Qqysjk] ftyk & t;iqj  
305
jk/ks’;ke iq= LoxhZ; Jh nqxkZyky Qqysjk] ftyk & t;iqj  
306
iadt dqekj iq= LoxhZ; Jh jkevorkj Lknj cktkj] ykack gfjflag] ftyk & Vksad  
fof'k"V lnL;
Ø-la-   fof'k"V lnL; dk uke loZ Jh fuokl LFkku ¼iw.kZ irk½ eksckbZy uEcj
1-
ukuxjke iq= LoxhZ; Jh fd’ku yky FkksykbZ okys 136] tloar uxj] [kkrhiqjk] t;iqj
2-
/kesZaUnz iq= Jh ekepUn lh&57] ts-ih-dWkyksuh] VksadQkVd] t;iqj
3-
Jherh pkannsoh /keZiRuh Jh vkseizdk’k ljokM+] ftyk & dsdM+h
4-
iq[kjkt iq= Jh nykjke u;k lkuokM+k ¼fljksgh½ okys lh&123] oS’kkyh uxj] t;iqj
5-
fot;’kadj iq= Jh jkejk; 7] lR;okfVdk] djrkjiqjk] t;iqj
6-
Xkksdqyizlkn iq= Jh j?kqukFk Tkksf’k;ksa dk ekSgYyk] >ksVokM+k] t;iqj
7-
lhrkjke iq= LoxhZ; txnh’k izlkn jkuksyh] rg-ekyiqjk] ftyk&Vksad@] 31]dY;k.kiqjh]lakxkusj] t;iqj
8-
Jherh ehjknsoh /keZiRuh Jh /kujkt fuekt okys
9-
jeu dqekj iq= Jh jkeHkjkslh e.M+koj okys tkeM+kSyh] vkxjk jksM+] t;iqj
10-
Mk- vkseizdk’k LoxhZ; Jh egknso th Ekksjhtk] ftyk & t;iqj
VªLVh tks gekjs chp ugh jgsA
Ø-la-   VªLVh&lnL; dk uke loZ Jh fuokl LFkku ¼iw.kZ irk½ eksckbZy uEcj
1-
HkS: yky y[ksjk iq= Jh xqykc pUn 1&Mh&5] fo’odekZ dkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
2-
eaxy pUn y[ksjk iq= Jh HkS: yky 2&,&174 f’ko’kfDr dkyksuh] ’kkL=huxj]t;iqj fu/ku gks x;k gSA
3-
jkeukjk;.k y[ksjk iq= Jh xaxk lgk; th eq-iks0&fljlh] ftyk&t;iqj jktLFkku fu/ku gks x;k gSA
4-
jkeukjk;.k]ipsoj iq= Jh ukFkw yky th ih ,.M Vh dkyksuh ds ihNs] ’kkL=huxj]t;iqj IykV ua- 26 fo’odekZ dkyksuh] fu/ku gks x;k gSA
5-
?kklh yky iq= Jh xqydUn yky th 3&f’ko dWkyksuh] [kkrhiqjk jksM] >ksVokMk] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
6-
y{e.k izlkn iq= Jh lqUnj yky 9&fudV n’kgjk dksBh] xksfoUnuxj iwoZ] vkesj jksM] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
7-
jkelgk; iq= Jh txUukFk th 17&,] U;w dkyksuh] paknuh pkSd ds ikl]dkyokM jksM]>ksVokMk]t;iqj fu/ku gks x;k gSA
8-
18- guqeku izlkn iq= Jh ckNw yky lh&208] euq ekxZ] fryd uxj]t;iqj fu/ku gks x;k gSA
9-
dY;k.k lgk; iq= Jh txnh’k ukjk;.k ch&464]midkj’kksfiax lsUVj ds ikl] ekyoh; uxj] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
10-
nqxkZ yky iq= Jh dkyw jke eq iks fljlh] ftyk t;iqj fu/ku gks x;k gSA
11-
fpjath yky iq= Jh ?kklh yky ,Q&1]lqHkk"k dkyksuh]iwue Vkdht ds ihNs] nkSlk fu/ku gks x;k gSA
12-
Jherh pkSFkh nsoh iRuh Jh jkew yky eq- iks- dksV[kkonk] ftyk&t;iqj fu/ku gks x;k gSA
13-
txnh’k izlkn iq= Jh ukjk;.k yky eq- iks- egyk]ok;k cx:] ftyk t;iqj fu/ku gks x;k gSA
14-
dY;k.k lgk; iq= Jh gtkjh yky eq- iks- paknlsu] ok;k ekyiqjk]ftyk Vksad fu/ku gks x;k gSA
15-
fxjkZt izlkn iq= Jh y{ehukjk;.k Vh-oh-Vkoj] Ldhe ua- 3 Qsfeyh ykbZu] vyoj fu/ku gks x;k gSA
16-
enu yky iq= Jh HkS:yky eq- iks- clok] ftyk nkSlk fu/ku gks x;k gSA
17-
’kadj yky iq= Jh rqylhjke 11] flfoy ykbZu] f’ko ekxZ] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
18-
uojRu yky iq= Jh eaxy pUn 2&,&174]f’ko’fDr dkyksuh]ih ,.M Vh dkyksuh ds ihNs ’kkL=huxj]t;iqj fu/ku gks x;k gSA
19-
Nhrj ey iq= Jh eakxh yky ,l-ch- 3 o 4 bafnjk oekZ dkyksuh]ukgjh dk ukdk] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
20-
Lkksgu yky iq= Jh lqok yky xksfoUniqjk] t;iqj fu/ku gks x;k gSA
21-
teuk yky iq= Jh txUukFk Mh&402@403]eqjyhiqjk Ldhe]t;iqj fu/ku gks x;k gSA
22-
txUukFk iq= Jh x.kir eq- iks- uhanM] ftyk t;iqj fu/ku gks x;k gSA
23-
fot; dqekj iq= Jh y{ehukjk;.k Vh-oh-Vkoj] Ldhe ua- 3 Qsfeyh ykbZu] vyoj fu/ku gks x;k gSA
24-
fouksn dqekj iq= LoxhZ; Jh yYyw yky]fuesMk 19]ukjk;.k fogkj izFke]’ks[kkor dkyksuh ds ikl] eh.kkokyk]t;iqj fu/ku gks x;k gSA