Registration Number: 98/2010
Trusties

dk;Zdkfj.kh ,oa lnL;

Jh y[ksjk lekt /keZ’kkyk ,oa iq.;kFkZ fodkl izU;kl t;iqj ds vkthou lnL; ¼VªLVh½ cuus ds fy, QkeZ MkmuyksM djsa ,oa Hkjdj dk;Zdkfj.kh dks tek djokdj lekt ds mRFkku esa Hkkx ysosaA

Jh y[ksjk lekt /keZ’kkyk ,oa iq.;kFkZ fodkl izU;kl] t;iqj ¼jkt-½
dk;Zdkfj.kh & laj{kd
 • xkkso/kZu y{kdkj iq= Jh jkeukjk;.k
  ¼laj{kd½
  1&lh&15 f’ko ’kDrh dWkyksuh] ’kkL=h uxj] t;iqj
  eks-% 9829429200
 • nkeksnj izlkn iq= Jh HkS: yky
  ¼laj{kd½
  1&Mh&6 yfyrk ’kkL=h dWkyksuh] ’kkL=h uxj] t;iqj
  eks-% 9928989219
 • ukFkw yky iq= Jh txnh’k izlkn
  ¼laj{kd½
  71] uhydaB fogkj] nokbZ QSDVªh ds ikl csukM] t;iqj
  eks-% 9829159482
 • Ekke pUn iq= Jh yky pUn
  ¼laj{kd½
  lh&57] ts- ih- dWkyksuh] Vksad QkVd] t;iqj
  eks-% 7240713677
 • ukFkw yky iq= Jh pkSFk ey
  ¼laj{kd½
  43&;equk iFk ’;ke uxj] U;w lakxkusj jksM] lksMkyk] t;iqj
  eks-% 8078601224] 9460709180
Jh y[ksjk lekt /keZ’kkyk ,oa iq.;kFkZ fodkl izU;kl] t;iqj ¼jkt-½
dk;Zdkfj.kh & lykgdkj
 • jkeizrki iq= Jh ckyklgk;
  ¼lykgdkj½
  166 & ’kadj dkyksuh] u;k[ksMk] vEckckMh]
  t;iqj 9351359732 9828723415
 • izdk’k pUn iq= Jh ghjk yky
  ¼laj{kd½
  Mh&72] bfUnjk dkyksuh] vfXu’keu ds ihNs] nkSlk
  eks-% 7014861906
 • Ckkcw yky iq= aJh txnh’k ukjk;.k
  ¼laj{kd½
  Xkako&rwaxk] rg- cLlh] ftyk&t;iqj
  eks-% 9414696540] 9119202514
 • jes’k pUn iq= Jh Nhrj ey
  ¼laj{kd½
  120@188 dLrwjck ekxZ] ekuljksoj] t;iqj
  eks-% 8432178384
 • ewypUn iq= Jh yknw jke
  ¼lykgdkj½
  153] iVsy uxj] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 9351084182
 • Nhrj ey] iq= Jh /kqyh yky
  ¼lykgdkj½
  866&jkeuxj dWkyksuh] ’kkL=huxj] t;iqj
  eks-% 9660815751
Jh y[ksjk lekt /keZ’kkyk ,oa iq.;kFkZ fodkl izU;kl] t;iqj ¼jkt-½
dk;Zdkfj.kh & inkf/kdkjh
 • dSyk’k pUnz iq= Jh gfjukjk;.k]
  ¼v/;{k½
  41&,] Jhjkeuxj&lh] >ksVokMk]
  t;iqj 9928340318
 • eksgu yky iq= Jh lqok yky th
  ¼mik/;{k½
  100] txUukFkiqjh] dkyokM jksM] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 9414984934
 • lR;ukjk;.k iq= Jh nqxkZ yky
  ¼mik/;{k½
  eq- iks- fljlh] ftyk t;iqj
  eks-% 7014452957
 • mes’k pUn lksyadh iq= JhizHkkrh yky
  ¼egkea=h½
  29] v’kksd okfVdk] iWkoj gkml ds ihNs] txriqjk] t;iqj&302017
  eks-% 9460723752
 • dUgS;k yky iq= Jh yYyw yky
  ¼lfpo½
  17&’;keuxj Ldhe ua- 2] [kkrhiqjk jksM] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 9928082844
 • jkefd’ku iq= Jh dUgS;k yky
  ¼dks"kk/;{k½
  2] fo’odekZ uxj f}rh;] egkjkuh QkeZ] nqxkZiqjk] t;iqj
  eks-% 9829139366
 • lqjs’k pUn iq= Jh jkepj.k
  ¼midks"kk/;{k½
  eq iks dkyk[kks] ftyk nkSlk
  eks-% 9928809316
 • lqjsUnz dqekj] iq= Jh cnzhizlkn
  ¼vk;kstd½
  258] ghjkuxj&,] 200 QhV ckbZikl] ghjkiqjk] t;iqj
  eks-% 9782414355
 • jkts’k dqekj iq= Jh y{e.k izlkn
  ¼nsoLFkku ea=h½
  9&fudV n’kgjk dksBh] xksfoUnuxj iwoZ] vkesj jksM] t;iqj
  eks-% 8949493367] 9694747007
 • n’kjFk dqekj iq= Jh guqeku lgk;
  ¼laxBu ea=h½
  eq iks >kx ok;k ekStekckn] ftyk t;iqj
  eks-% 6377358756] 9982283103
 • jkes’oj izlkn iq= Jh ewypUn
  ¼mi laxBu ea=h½
  eq- iks- uakxy tSlk cksgjk] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 8947880702
 • uoyfd’kksj iq= Jh jke/ku
  ¼izpkj ea=h½
  ch&46] vk;Zuxj foLrkj] eqjyhiqjk] t;iqj
  eks-% 9829180230
 • eksgu yky iq= Jh ewypUn
  ¼f’k{kk ea=h½
  eq- iks- xqMkdVyk] ok;k caknhdqbZ] ftyk nkSlk
  eks-% 9460139706
 • ohjsUnz dqekj] iq= Jh ghjk yky
  ¼fof/k ea=h½
  ch&50] JhukFk fogkj] iksYVªh QkeZ] vkxjk jksM] t;iqj
  eks-% 9414323695
 • egkohj izlkn iq= Jh jk/ks’;ke
  ¼lkaLÑfrd ea=h½
  59]fodkl uxj&Mh] ghjkiqjk ikoj gkml ds ihNs] t;iqj
  eks-% 9252596432
 • ?ku’;ke iq= Jh jkes’oj izlkn
  ¼izoDrk½
  eq iks pkaofM;k] ftyk Vksad
  eks-% 9829267421
Jh y[ksjk lekt /keZ’kkyk ,oa iq.;kFkZ fodkl izU;kl] t;iqj ¼jkt-½
dk;Zdkfj.kh & lnL;
 • vkseizdk’k iq= Jh gfjukjk;.k
  ¼lnL;½
  eq- iks- vpjksy ftyk&t;iqj
  eks-% 9314285833
 • txnh’k izlkn] iq= Jh pksFkey
  ¼lnL;½
  lSDVj&7] 75@288] izrki uxj] t;iqj
  9799792608
 • vkseizdk’k iq= Jh txUukFk izlkn
  ¼lnL;½
  eq- iks- eksjhtk] rg- pkSew] ftyk t;iqj
  eks-% 9950829145
 • txnh’k izlkn] iq= Jh pksFk ey
  ¼lnL;½
  lSDVj&7] 75@288] izrki uxj] t;iqj
  eks-% 9799792608
 • f’kojkt iq= Jh jru yky
  ¼lnL;½
  eq iks uxj] ok;k&ekyiqjk] ftyk&Vksad
  eks-% 8387020141
 • y{ehukjk;.k iq= Jh gfjukjk;.k
  ¼lnL;½
  bZ&761]a xqIrk LVksj ds ihNs] oS’kkyh uxj] t;iqj
  eks-% 9829750956
 • Mk- nqosZ’kdqekj iq= Lo- Jhtkudhyky
  ¼lnL;½
  2] ctjax okfVdk] fuok: jksM] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 9829189871] 9079608331
 • izgykn ukjk;.k iq= Jhtxnh’kth
  ¼lnL;½
  ykylksV jksM] cl LVs.M ds lkeus] nkSlk
  eks-% 9414280522
 • jkevorkj iq= Lo- JhX;kjlh yky
  ¼lnL;½
  76] xzhu VWkmu nknh dk QkVd] cSukM jksM] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 9828673550
 • dkywjke iq= Jh jkes’oj izlkn
  ¼lnL;½
  264] bathfu;lZ dkyksuh] fljlh jksM] t;iqj
  eks-% 9530400525
 • iou dqekj iq= Jh rkjk pUn
  ¼lnL;½
  ,&22] ¶ysV ua- 2]x.ks’k uxj] fuok: jksM] >ksVokMk] t;iqj
  eks-% 9314992961